Microsoft SharePoint : Building Office 2003 Solutions, Second Edition: Building Office 2003 Solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scot P Hillier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590595750

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: [kđ] : Apress, 2005

Mô tả vật lý: 416 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17911

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH