Essentials of Marketing : A Global-Managerial Approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Perreault D., E. Jerome McCarthy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072935898

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2006

Mô tả vật lý: 638 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18998


- Chapter 1 Marketing's Role in the Global Economy

- Chapter 2 Marketing's Role within the Firm or Nonprofit Organization

- Chapter 3 Focusing Marketing Strategy with Segmentation and Positioning

- Chapter 4 Evaluating Opportunities in the Changing Marketing Environment

- Chapter 5 Final Consumers and Their Buying Behavior

- Chapter 6 Business and Organizational Customers and Their Buying Behavior

- Chapter 7 Improving Decisions with Marketing Information

- Chapter 8 Elements of Product Planning for Goods and Services

- Chapter 9 Product Management and New-Product Development

- Chapter 10 Place and Development of Channel Systems

- Chapter 11 Distribution Customer Service and Logistics

- Chapter 12 Retailers, Wholesalers, and Their Strategy Planning

- Chapter 13 Promotion--Introduction to Integrated Marketing Communications

- Chapter 14 Personal Selling

- Chapter 15 Advertising and Sales Promotion

- Chapter 16 Pricing Objectives and Policies

- Chapter 17 Price Setting in the Business World

- Chapter 18 Developing Innovative Marketing Plans: Appraisal and Challenges
 Appendices
 Appendix A Economics Fundamentals Appendix B Marketing Arithmetic
 Appendix C Career Planning in Marketi.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH