Dialogue as a Trans-disciplinary Concept. Martin Buber's Philosophy of Dialogue and its Contemporary Reception

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Mendes-Flohr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3110402223

Ký hiệu phân loại: 181.06 Eastern philosophy

Thông tin xuất bản: Berlin ; Munich ; Boston : De Gruyter, 2015

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (226 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 227710

This volume of essays takes as its point of departure Martin Buber`s principle of dialogue, which he applied as a comprehensive hermeneutic method for the study of various cultural phenomena. The volume critically evaluates the methodological purchase to be gained by the introduction of Buber`s conception of dialogue in political theory, psychology and psychiatry, and religious studies.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH