Mobilities of Knowledge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Heffernan, Heike Jöns, Peter Meusburger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319446547

Ký hiệu phân loại: 304.2 Human ecology

Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 238535

 Human Geography
  Sociology of Education
  Anthropology
  Migration
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH