South Coast: 2161-2648 : A Multi-Lingual Corpus of the Inscriptions from Alexander to Muhammad. Volume 3.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Ameling, Hannah M Cotton, Werner Eck, Benjamin Isaac, Alla Kushnir-Stein, Haggai Misgav, Jonathan Price, Ada Yardeni

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 939.4 Middle East to 640

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: XXV, 738 p. , 24.000 x 017.000 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 275221

Annotation This third volume of the Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae includes inscriptions from the South Coast from the time of Alexander through the end of Byzantine rule in the 7th century. It includes all the languages used in the inscriptions of this period - Greek, Latin, Hebrew, Aramaic, Samaritan, Christian Palestinian Aramaic, and Nabataean. The 488 texts are classified according to city, from Tel Aviv in the north to Raphia in the South.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH