Fortune's Stroke

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Messingham, Simon Messingham cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671578715

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53360

EDITORIAL REVIEW: EVIL FROM BEYOND TIME RULES THE GREATEST EMPIRE ON EARTH! Link, the supercomputer from a future that should not exist, has used terror and gunpowder weapons to forge the Malwa Empire, harnessing the vast manpower of the Indian subc
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH