Electrical contacts : fundamentals, applications and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Milenko Braunovic

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1574447279

Ký hiệu phân loại: 621.31042 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: London : CRC Press, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 64001

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH