Reinforced soil engineering : advances in research and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dov Leshchinsky, Hoe Ling, Fumio Tatsuoka

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824742540

Ký hiệu phân loại: 624.15136 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66167

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH