Electrical engineering 101 [electronic resource] : everything you should have learned in school-- but probably didn't

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Darren Ashby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123860016

Ký hiệu phân loại: 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Newnes, 2012.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66859

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH