Chemical Biology of the Tropics [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jorge M Vivanco, Tiffany Weir

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642190803

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67015

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH