Food preservation techniques [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bøgh-Sørensen, Zeuthen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855737140

Ký hiệu phân loại: 664.028 Preservation techniques

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Cambridge, Eng. : CRC Press ; Woodhead, 2003

Mô tả vật lý: 581 p. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH