Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael P Cangemi, Tommie Singleton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471281190

Ký hiệu phân loại: 657.458 Internal auditing

Thông tin xuất bản: N.J : John Wiley, 2003

Mô tả vật lý: 369 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 6749

Part I - Fundamentals of the Internal Auditing Function
- Chapter 1 - Background
- Chapter 2 - Auditing Standards and Responsibilities
- Chapter 3 - Internal Control System Part II - Management and Administration
- Chapter 4 - Department Organization
- Chapter 5 - Personnel, Administration, and Recruiting Part III - Technical Procedures
- Chapter 6 - Audit Planning
- Chapter 7 - Audit Performance
- Chapter 8 - Audit Reporting Part IV - Long-Term Effectiveness
- Chapter 9 - Managing the Effectiveness of the Audit Department.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH