Suspension Acoustics [electronic resource] : An Introduction to the Physics of Suspensions.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Samuel Temkin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511127496

ISBN-13: 978-0521847575

Ký hiệu phân loại: 541 Physical chemistry

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Mô tả vật lý: 1 online resource (418 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70814

Suspension Acoustics: An Introduction to the Physics of Suspensions is an introduction to the physics of suspensions of bubbles, droplets, and solid particles in both gases and fluids. Rather than treating each combination separately, a unified approach is used that permits most particle-fluid combination types to be discussed toget
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH