Quantities for Dosimetry of Ionizing Radiations in Liquid. [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D E Watt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203210956

ISBN-13: 978-0748404841

Ký hiệu phân loại: 539.7 Atomic and nuclear physics

Thông tin xuất bản: London : CRC Press, 1996

Mô tả vật lý: 388 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70924

Intended as a reference handbook of quantities used in dosimetry of ionizing radiations in three major sections.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH