Android NDK [electronic resource] : discover the native side of Android and inject the power of C/C++ in your applications : beginner's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sylvain Ratabouil

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849691529

ISBN-13: 978-1849691536

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub., 2012

Mô tả vật lý: iv, 422 p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80423

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH