Learning ROS for Robotics Programming [ressource électronique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrique Fernandez, Aaron Romero

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1782161448

Ký hiệu phân loại: 629.89251 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing, Limited, 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94247

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH