The mind and the brain [electronic resource] : neuroplasticity and the power of mental force

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sharon Begley, Jeffrey Schwartz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061961981

ISBN-13: 978-0061961984

Ký hiệu phân loại: 153 Conscious mental processes and intelligence

Thông tin xuất bản: Pymble, NSW ; New York, NY : HarperCollins e-books, 2009.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 94801

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH