Organisation 2.0 elektronisk ressurs : le knowledge management nouvelle gnration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Roulleaux Dugage

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.403 Decision making and information management

Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles, 2008

Mô tả vật lý: 258 pages : , illustratio

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97110

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH