Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Luminescence Nanomaterials and Applications
Tác giả: Wei Chen, Derong Cao, Derong Cao, Wei Chen
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Biomass Processing for Biofuels, Bioenergy and Chemicals
Tác giả: Thallada Bhaskar, Wei-Hsin Chen, Hwai Ong
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Clinical epidemiology of orthopaedic trauma
Tác giả: Yingze Zhang, Wei Chen, Jiandong Hao, Yanling Su, Juan Wang
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ddc:  617.471044
 
Biofuel and Bioenergy Technology
Tác giả: Keat Teong Lee, Wei-Hsin Chen, Hwai Ong
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Psychology and Education of Entrepreneurial Development
Tác giả: Hsiu-Ping Yueh, Wei-Fan Chen, Wei-Fan Chen, Yenchun Jim Wu, Yenchun Jim Wu, Hsiu-Ping Yueh
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Storm Tide and Wave Simulations and Assessment
Tác giả: Shih-Chun Hsiao, Wei-Bo Chen, Wei-Bo Chen, Wen-Son Chiang, Wen-Son Chiang, Shih-Chun Hsiao
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Energy Development for Sustainability
Tác giả: Wei-Hsin Chen, Alvin B Culaba, Alvin B Culaba, Wei-Hsin Chen, Steven Lim, Aristotle T Ubando
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Storm Tide and Wave Simulations and Assessment II
Tác giả: Shih-Chun Hsiao, Wei-Bo Chen, Wei-Bo Chen, Wen-Son Chiang, Wen-Son Chiang, Shih-Chun Hsiao
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Green Energy Technology
Tác giả: Wei-Hsin Chen, Wei-Hsin Chen, Shih-Hsin Ho, Shih-Hsin Ho, Hwai Ong, Hwai Ong, Pau Loke Show, Pau Loke Show
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục