Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Bảo trợ xã hội : Báo cáo phát triển Việt Nam 2008
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm Phát triển Thông tin Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362
 
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.76
 
Báo cáo về tăng trưởng chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Ngày sáng tạo Việt Nam : Vietnam Innovation Day
Tác giả: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
Xuất bản: Hanoi: , 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục