Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Software metrics and software metrology
Tác giả: Alain Abran
Xuất bản: Hoboken NJ Los Alamitos CA: Wiley IEEE Computer Society, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Who's who in orthopedics
Tác giả: Seyed Behrooz Mostofi
Xuất bản: London New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code
Tác giả: Paul Butcher
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
COSMIC function points : theory and advanced practices
Tác giả: Alain Abran, Reiner Dumke
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Selenium Testing Tools Cookbook [electronic resource]
Tác giả: Unmesh Gundecha
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Selenium 2 testing tools beginners guide [electronic resource]
Tác giả: David Burns
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
The art of unit testing : with examples in .NET
Tác giả: Roy Osherove
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
The developer's guide to debugging [electronic resource]
Tác giả: Thorste Grötker, Ulrich Holtmann, Holge Keding, Markus Wloka
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Disassembling code : IDA Pro & SoftICE
Tác giả: V V Pirogov
Xuất bản: Wayne PA: AList, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
The IDA pro book : the unofficial guide to the world's most popular disassembler
Tác giả: Chris Eagle
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục