Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5384 kết quả
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: Jaana Laiho, Toms� Novosad, Achim Wacker
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: Erik Dahlman
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Femtosecond laser spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: Peter Hannaford
Xuất bản: New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Broadband optical access networks
Tác giả: Leonid G Kazovsky
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
Wide bandgap light emitting materials and devices
Tác giả: H X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: Sergey Edward Lyshevski
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Wireless information networks
Tác giả: Kaveh Pahlavan, Allen H Levesque
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Semiconductor optical amplifiers
Tác giả: N K Dutta, Qiang Wang
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục