Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Return to Tibet : Tibet after the Chinese occupation
Tác giả: Heinrich Harrer, Ewald Osers
Xuất bản: New York: JP TarcherPutnam, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Lịch sử văn minh Trung hoa
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  951
 
Geopolitical exotica : Tibet in western imagination
Tác giả: Dibyesh Anand
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
History as Propaganda : Tibetan exiles versus the People's Republic of China
Tác giả: John Powers
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
The Taiping heavenly kingdom : rebellion and the blasphemy of empire
Tác giả: Thomas H Reilly
Xuất bản: Seattle: University of Washington Press, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Modern Chinese warfare, 1795-1989
Tác giả: Bruce A Elleman
Xuất bản: London New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
The Opium War, 1840-1842 : barbarians in the Celestial Empire in the early part of the nineteenth century and the war by...
Tác giả: Peter Ward Fay
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Controlling the dragon : Confucian engineers and the Yellow River in the late imperial China
Tác giả: Randall A Dodgen
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
China's Southern Tang dynasty, 937-976
Tác giả: Johannes L Kurz
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
A brief history of Chinese and Japanese civilization
Tác giả: Conrad Schirokauer
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục