Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 39 kết quả
Handbook of manufacturing and supply systems design
Tác giả: B Wu
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Handbook of affinity chromatography
Tác giả: David S Hage
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Handbook of HPLC
Tác giả: Danilo Corradini
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Handbook of food science, technology, and engineering
Tác giả: Y H Hui
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives
Tác giả: Ali Emadi
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Handbook of venoms and toxins of reptiles
Tác giả: Stephen P Mackessy
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.942
 
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
The newspapers handbook
Tác giả: Richard Keeble, Iain Reeves
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  070.5722
 
The Routledge international handbook of advanced quantitative methods in nursing research
Tác giả: Susan J Henly
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  WY 20.5
 
Handbook of dermoscopy
Tác giả: Malvehy, Braun, Kopf, Marghoob, Puig
Xuất bản: Abingdon Oxon: Taylor Francis Group, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  WR 1
 

Truy cập nhanh danh mục