Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Extreme programming explained : embrace change
Tác giả: Kent Beck, Cynthia Andres
Xuất bản: Boston MA: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Game testing all in one
Tác giả: Charles P Schultz
Xuất bản: Boston MA: ThomsonCourse Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.8
 
Inside Windows Storage
Tác giả: Dilip C Naik
Xuất bản: Boston MA: Aw Professional, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
MDA Explained : The Model Driven Architecture: Practice And Promise
Tác giả: Anneke Kleppe
Xuất bản: Boston MA: Aw Professional, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Cut the Cord! The Consumer's Guide to VoIP
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Digital sports photography
Tác giả: G Newman Lowrance
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.99796
 
PHP/MySQL programming for the absolute beginner
Tác giả: Andrew Harris
Xuất bản: Boston MA: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
PHP essentials
Tác giả: Julie C Meloni
Xuất bản: Boston MA: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004
 
Microsoft Office Excel 2003 fast & easy
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Boston MA: Premier Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Windows forensics and incident recovery
Tác giả: Harlan Carvey
Xuất bản: Boston MA: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục