Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Hackers
Tác giả: Steven Levy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
PayPal APIs [electronic resource] : up and running
Tác giả: Matthew A Russell
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.178
 
Inside cyber warfare [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey Carr
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.625
 
Sakai OAE deployment and management [electronic resource]
Tác giả: Max Whitney
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
We the media : grassroots journalism by the people, for the people
Tác giả: Dan Gillmor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230973
 
Best iPhone apps : the guide for discriminating downloaders
Tác giả: Josh Clark
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.53
 
eBay hacks
Tác giả: David A Karp
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
 
Online investing hacks
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  332.6322
 
Amazon hacks
Tác giả: Paul Bausch
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.102854678
 
PayPal hacks
Tác giả: Shannon Sofield, Dave Burchell, Dave Nielsen
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  332.178
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục