Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kalle Kangas
Xuất bản: kd: IRM Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.068
 
Business modeling and data mining
Tác giả: Dorian Pyle
Xuất bản: kd: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.321
 
Sustainable software development
Tác giả: Kevin Tate
Xuất bản: kd: Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.122
 
MYSQL crash course
Tác giả: Ben Forta
Xuất bản: kd: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Sams teaching yourself blogging in a snap
Tác giả: Meloni Julie C
Xuất bản: kd: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
Programming indigo
Tác giả: Pallmann David Frank
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Working with microsoft visual studio 2005 team system
Tác giả: Richard Hundhausen
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.786
 
Microsoft asp.net 2.0 step by step
Tác giả: George Shepherd
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
Microsoft Windows registry guide
Tác giả: Honeycutt Gerald Paul
Xuất bản: kd: Microsoft Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
CCNA practice questions exam cram
Tác giả: Jeremy Cioara
Xuất bản: kd: Que Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục