Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Mobile commerce applications
Tác giả: Shi Nansi
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
A short course in international business plans
Tác giả: Robert Brown
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4012
 
International project management
Tác giả: Bennet P Lientz, Kathryn P Rea
Xuất bản: kd: Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
The online rules of successful companies
Tác giả: Robin Miller
Xuất bản: kd: FT Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.84
 
Integrated project management
Tác giả: Earl Hall, Uliane Johnson
Xuất bản: kd: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Agents of change : crossing the post-industrial divide
Tác giả: Charles C Heckscher
Xuất bản: kd: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.406
 
Putting your small business on the Web
Tác giả: Maria Langer
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.8400285
 
Effective project management
Tác giả: Wysocki Robert K
Xuất bản: kd: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Business services orchestration
Tác giả: Waqar Sadiq
Xuất bản: kd: Cambridge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục