Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Ant
Tác giả: Jesse Tilly, Eric M Burke
Xuất bản: nt: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Next generation network services
Tác giả: Neill Wilkinson
Xuất bản: nt: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Manage IT as a business
Tác giả: Bennet P Lientz, Lee Larssen
Xuất bản: nt: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: Bank World
Xuất bản: nt: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.967571
 
Family legal guide
Tác giả: Bar Association American
Xuất bản: nt: Times Books, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick
Xuất bản: nt: World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.46
 
Private equity
Tác giả: Harold Bierman
Xuất bản: nt: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.16
 
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Harold Bierman
Xuất bản: nt: Idea Group Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Successful proposal strategies for small business
Tác giả: Robert S Frey
Xuất bản: nt: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.804
 
Managing the IT services process
Tác giả: Noel Bruton
Xuất bản: nt: ButterworthHeinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục