Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Reviews in computational chemistry. Vol.22
Tác giả: Donald B Boyd, Thomas R Cundari, Kenny B Lipkowitz
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.8
 
Regression models for time series analysis
Tác giả: Benjamin Kedem, Konstantinos Fokianos
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Fundamentals of Wavelets [electronic resource] : Theory, Algorithms, and Applications
Tác giả: Jaideva C Goswami, Andrew K Chan
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Fundamentals of stochastic networks
Tác giả: Oliver C Ibe
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Thermodynamics and statistical mechanics : an integrated approach
Tác giả: Robert J Hardy, Christian Binek
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Solid state chemistry and its applications
Tác giả: Anthony R West
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Keynotes in organic chemistry
Tác giả: A F Parsons
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Molecular mechanisms of photosynthesis
Tác giả: Robert E Blankenship
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Business statistics for dummies
Tác giả: Alan Anderson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Wiley's English-Spanish Spanish-English chemistry dictionary
Tác giả: Steven M Kaplan
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục