Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Extraction optimization in food engineering
Tác giả: George Liadakis, Constantina Tzia
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Principles of Soil Physics
Tác giả: R Lal, Manoj Shukla
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.43
 
Simulation methods for polymers
Tác giả: Michael Kotelyanskii, Doros Nicolas Theodorou
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Handbook of vegetable preservation and processing
Tác giả: Sue Chazala, Dee M Graham, Y H Hui, KD Murrel
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664.8
 
Gene therapy : therapeutic mechanisms and strategies
Tác giả: D D Lasic, Nancy Smyth Templeton
Xuất bản: New York NY: Marcel Dekker Inc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
NMR spectra of polymers and polymer additives
Tác giả: Anita J Brandolini, Deborah D Hills
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7046
 
Satellite Communication Engineering
Tác giả: Michael O Kolawole
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Practical guide to the packaging of electronics : thermal and mechanical design and analysis
Tác giả: Ali Jamnia
Xuất bản: Madison Avenue New York: Marcel Dekker Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Chaos Organization & Disaster Management
Tác giả: Alan Kirschenbaum
Xuất bản: Madison Avenue New York: Marcel Dekker Inc, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.347
 
Pharmaceutical emulsions and suspensions
Tác giả: François Nielloud, Gilbert Marti-Mestres
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục