Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 212 kết quả
Encyclopedia of animal science
Tác giả: Alan W Bell, Wilson G Pond
Xuất bản: New York NY: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.003
 
Handbook of plastic surgery [electronic resource]
Tác giả: Steven E Greer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Encyclopedia of dietary supplements
Tác giả: Paul M Coates
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Thermal analysis of materials
Tác giả: Robert F Speyer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Principles and practice of burn surgery
Tác giả: Juan P Barret, David N Herndon
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.11
 
Vitamin E : food chemistry, composition, and analysis
Tác giả: Ronald R Eitenmiller, Junsoo Lee
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: William C Koller
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Industrial crystallization of melts
Tác giả: C M van't Land
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284298
 
Physical chemistry of polyelectrolytes
Tác giả: Tsetska Radeva
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Thermal behavior of dispersed systems
Tác giả: Nissim Garti
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 

Truy cập nhanh danh mục