Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 212 kết quả
Food process design
Tác giả: Zacharias B Maroulis, George D Saravacos
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Food additives
Tác giả: Alfred Larry Branen
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Flow cytometry applications in cell culture
Tác giả: A Nicholas Emery, Mohamed Al-Rubeai
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.87
 
Green tea : health benefits and applications
Tác giả: Yukihiko Hara
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of food enzymology
Tác giả: A G J Voragen, John R Whitaker, Dominic W S Wong
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Surface activity of proteins : chemical and physicochemical modifications
Tác giả: Shlomo Magdassi
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
The biology-chemistry interface : a tribute to Koji Nakanishi
Tác giả: Raymond Cooper, John K Snyder, Kōji Nakanishi
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Complex carbohydrates in foods
Tác giả: Sungsoo Cho, Mark L Dreher, Leon Prosky
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of engineering electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: Rajeev Bansal
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Chemical process engineering : design and economics
Tác giả: Harry Silla
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2812
 

Truy cập nhanh danh mục