Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 404 kết quả
Complex survey data analysis with SAS
Tác giả: Taylor H Lewis
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.530285555
 
Logistics engineering handbook
Tác giả: G Don Taylor
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Surface phenomena in fusion welding processes [electronic resource]
Tác giả: German F Deyev, Dmitriy G Deyev
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
Resistance welding [electronic resource] : fundamentals and applications
Tác giả: Hongyan Zhang, Jacek Senkara
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.5
 
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource]
Tác giả: Hota V S GangaRao, Narendra Taly, P V Vijay
Xuất bản: New York London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Sensory shelf life estimation of food products
Tác giả: Guillermo Hough
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
What every engineer should know about software engineering [electronic resource]
Tác giả: Phillip A Laplante
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Flavonoids : chemistry, biochemistry and applications
Tác giả: Kenneth Markham, Øyvind Andersen
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Atlas of functional neuroanatomy
Tác giả: Walter Hendelman
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục