Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 234 kết quả
PowerShell in practice
Tác giả: Richard Siddaway
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
jQuery in action
Tác giả: Bear Bibeault, Yehuda Katz
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Real-world functional programming : with examples in F# and C#
Tác giả: Tomas Petricek, Jo Skeet
Xuất bản: Greenwich: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.114
 
C++/CLI in action
Tác giả: Nishant Sivakumar
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
RabbitMQ in action : distributed messaging for everyone [electronic resource]
Tác giả: Alvaro Videla, Jason J W Williams
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
SharePoint 2010 site owner's manual : flexible collaboration without programming [electronic resource]
Tác giả: Yvonne M Harryman
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
C# in depth
Tác giả: Jon Skeet
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
SharePoint 2010 Workflows in action elektronisk ressurs
Tác giả: Phil Wicklund
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
HBase in action
Tác giả: Nick Dimiduk, Amandeep Khurana, Mark Henry Ryan
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Rails 3 in action [electronic resource]
Tác giả: Ryan Bigg, Yehuda Katz
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục