Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
ZigBee wireless networks and transceivers
Tác giả: Shahin Farahani
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Practical power systems protection [electronic resource]
Tác giả: L G Hewitson, Ramesh Balakrishnan, Mark Brown
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: NewnesElsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Wireless security
Tác giả: Praphul Chandra
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Burlington MA: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Electrical engineering 101 : everything you should have learned in school-- but probably didn't
Tác giả: Darren Ashby
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Analog circuits [electronic resource]
Tác giả: Robert A Pease
Xuất bản: Burlington MA: NewnesElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Electrical engineering
Tác giả: Clive Maxfield
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Introduction to Autocad 2010 [electronic resource] : 2D and 3D design
Tác giả: A Yarwood
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Audio engineering
Tác giả: Douglas Self
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3893
 
1

Truy cập nhanh danh mục