Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 404 kết quả
The eighteenth century
Tác giả: Anne Rooney
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009033
 
Church in the long eighteenth century
Tác giả: David Hempton
Xuất bản: London: IB Tauris, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  270.1
 
How and why to do things with eighteenth-century manuscripts
Tác giả: Michelle Levy, Betty A Schellenberg
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  091
 
The Cambridge companion to eighteenth-century opera
Tác giả: Anthony DelDonna, Pierpaolo Polzonetti
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.109033
 
The Cambridge history of eighteenth-century music
Tác giả: Simon P Keefe
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.9033
 
Eighteenth-century keyboard music
Tác giả: Robert Lewis Marshall
Xuất bản: New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786
 
Concert life in eighteenth-century Britain
Tác giả: Simon McVeigh, Susan Wollenberg
Xuất bản: Aldershot Hants England Burlington VT: Ashgate, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.7841
 
The Routledge companion to eighteenth century philosophy
Tác giả: Aaron Garrett
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190.9033
 
The Cambridge introduction to eighteenth-century poetry
Tác giả: John E Sitter
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.009
 
Laurence Sterne and the eighteenth-century book
Tác giả: Helen Williams
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục