Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 458 kết quả
Topics in Matroid theory
Tác giả: Leonidas S Pitsoulis
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Practical genetic algorithms
Tác giả: Randy L Haupt, S E Haupt
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.62
 
Heuristic search : theory and applications [electronic resource]
Tác giả: Stefan Edelkamp, Stefan Schrödl
Xuất bản: Waltham MA: Morgan KaufmannElsevier, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Introduction to the design and analysis of algorithms
Tác giả: Anany Levitin
Xuất bản: Boston: Pearson, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
The practical handbook of genetic algorithms : applications
Tác giả: Lance Chambers
Xuất bản: Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  519.7
 
Design and analysis of approximation algorithms
Tác giả: Dingzhu Du, Xiaodong Hu, Ker-I Ko
Xuất bản: New York NY: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.00285
 
Beginning algorithms
Tác giả: Simon Harris, James Ross
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithmics : the spirit of computing
Tác giả: David Harel, Yishai A Feldman
Xuất bản: Harlow Essex England: Addison Wesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Bioinformatics algorithms [electronic resource] : techniques and applications
Tác giả: Alexande Zelikovsky, Io Măndoiu
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80285
 
Analysis of algorithms : an active learning approach
Tác giả: Jeffrey J McConnell
Xuất bản: Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục