Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Windows PowerShell 2.0 [electronic resource] : administrator's pocket consultant
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Harnessing the UEFI shell : moving the platform beyond DOS
Tác giả: Michael Rothman, Tim Lewis, Vincent Zimmer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4/34
 
PowerShell in practice
Tác giả: Richard Siddaway
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Essential PowerShell
Tác giả: Holger Schwichtenberg
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows command line administration instant reference
Tác giả: John Mueller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows PowerShell pocket reference
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
CCNA security portable command guide
Tác giả: Bob Vachon
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Exchange server 2010 portable command guide [electronic resource] : MCTS 70-662 and MCITP 70-663
Tác giả: Richard Robb, Darril Gibson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Pearson IT Certification, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Windows 7 portable command guide [electronic resource] : MCTS 70-680, and MCITP 70-685 and 70-686
Tác giả: Darril Gibson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Pearson IT Certification, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  0132603047
 
Windows Server 2008 portable command guide : MCTS 70-640, 70-642, 70-643, and MCITP 70-646, 70-647
Tác giả: Darri Gibson
Xuất bản: : , 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục