Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 712 kết quả
Computer graphics : principles and practice
Tác giả: John F Hughes
Xuất bản: Upper Saddle River New Jersey: AddisonWesley, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
DirectX 9 graphics
Tác giả: Alan Thorn
Xuất bản: : Wordware Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.693
 
Graphics gems IV
Tác giả: Paul S Heckbert
Xuất bản: Boston: AP Professional, 1994
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.66
 
Level of detail for 3D graphics
Tác giả: David P Luebke
Xuất bản: San Francisco CA: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.693
 
Computer graphics : principles and practice
Tác giả: John F Hughes
Xuất bản: Upper Saddle River New Jersey: AddisonWesley, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Computer graphics : a programming approach
Tác giả: Steven Harrington
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1987
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Integrated Image and Graphics Technologies
Tác giả: Zhang David, Baciu George, Kamel Mohamed
Xuất bản: New York: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Curves and surfaces for computer graphics
Tác giả: D Salomon
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Mathematics for computer graphics
Tác giả: John Vince
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.60151
 
OpenGL graphics through applications
Tác giả: R J Whitrow
Xuất bản: London New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục