Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2210 kết quả
The Programming Historian
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Board of the Programming Historian, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Programming Historian em Português
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Board of the Programming Historian, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Programming Historian en Español
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Board of the Programming Historian, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Programming Historian en Français
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Board of the Programming Historian, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Linear programming with MATLAB
Tác giả: Michael C Ferris, Olvi L Mangasarian, Stephen J Wright
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics Mathematical Programming Society, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.72
 
Proceedings of the Spring/Summer Young Researchers' Colloquium on Software Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences ISPRAS, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Beginning Programming
Tác giả: Kathie Kingsley-Hughes
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
The practice of programming
Tác giả: Brian W Kernighan, Rob Pike
Xuất bản: Reading MA: AddisonWesley, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Java programming
Tác giả: Joyce Farrell
Xuất bản: Australia United States: Cengage, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Programming challenges : the programming contest training manual
Tác giả: Steven S Skiena, Miguel A Revilla
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục