Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 192 kết quả
Hướng dẫn thực hành Adobe Flash CS6 : Chỉ dẫn bằng hình - Học 1 biết 10
Tác giả: Khải Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.786
 
Macromedia Flash MX 200X for dummies
Tác giả: Ellen Finkestein, Gurdy Leete
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Lập trình ActionScript cho Fash : Tập2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Macromedia Flash MX 2004 for rich Internet applications
Tác giả: Phillip Kerman
Xuất bản: Indianapolis: New Riders, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.78
 
Lập trình Actionscript cho flash . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Macromedia Flash 8 for Windows and Macintosh
Tác giả: Katherine Ulrich
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7869
 
Adobe Flash CS5 revealed
Tác giả: James E Shuman
Xuất bản: Clifton Park NY USA: DelmarCengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Nonvolatile memory technologies with emphasis on Flash : a comprehensive guide to understanding and using NVM devices
Tác giả: Joe Brewer, Manzur Gill
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.5
 
How to cheat in Adobe Flash CS4 [electronic resource] : the art of design and animation
Tác giả: Chris Georgenes
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
Adobe Flash Professional CS5 on Demand
Tác giả: Steve Johnson
Xuất bản: Indianapolis IN: Que Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục