Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Practical genetic algorithms
Tác giả: Randy L Haupt, S E Haupt
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.62
 
The practical handbook of genetic algorithms : applications
Tác giả: Lance Chambers
Xuất bản: Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  519.7
 
Introduction to evolutionary algorithms
Tác giả: Xinjie Yu, Mitsuo Gen
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
An introduction to genetic algorithms
Tác giả: Melanie Mitchell
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575
 
Hybrid evolutionary algorithms
Tác giả: Ajith Abraham, Crina Grosan, Hisao Ishibuchi
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Genetic algorithms in electromagnetics
Tác giả: Randy L Haupt, Douglas H Werner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.30285631
 
Evolutionary algorithms for mobile ad hoc networks
Tác giả: Bernab�e Dorronsoro
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Computer society IEEE Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms [electronic resource]
Tác giả: Franz Rothlauf
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Fusion of neural networks, fuzzy sets, and genetic algorithms : industrial applications
Tác giả: L C Jain, N M Martin
Xuất bản: Boca Raton: CRC press, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Algorithms and Methods for Designing and Scheduling Smart Manufacturing Systems
Tác giả: Vladimir Modrak, Vladimir Modrak, Zuzana Soltysova, Zuzana Soltysova
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục