Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Genetic programming : an introduction on the automatic evolution of computer programs and its applications
Tác giả: Wolfgang Banzhaf
Xuất bản: San Francisco Calif Heidelburg: Morgan Kaufmann Publishers Dpunktverlag, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Genetic programming : on the programming of computers by means of natural selection
Tác giả: John R Koza
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1992
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Genetic programming theory and practice VII [electronic resource]
Tác giả: Trent McConaghy, Una-May O'Reilly, Rick Riolo
Xuất bản: New York London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Genetic programming theory and practice II
Tác giả: Una-May O'Reilly
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Genetic programming and data structures : genetic programming + data structures = automatic programming!
Tác giả: W B Langdon
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Advances in genetic programming
Tác giả: Peter J Angeline, Kenneth E Kinnear
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006
 
Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms [electronic resource]
Tác giả: Franz Rothlauf
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Introduction to evolutionary algorithms
Tác giả: Xinjie Yu, Mitsuo Gen
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Hybrid evolutionary algorithms
Tác giả: Ajith Abraham, Crina Grosan, Hisao Ishibuchi
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục