Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 927 kết quả (0.0156358 giây)
Introduction to Neural Networks with Java
Tác giả: Jeff Heaton
USA: Heaton Research Incorporated, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Java Enterprise in a nutshell
Tác giả: Jim Farley
Beijing: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.133
 
The definite guide to building java robotics
Tác giả: Scott Preston
New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Thinking in Java
Tác giả: Bruce Eckel
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Inside the Java virtual machine
Tác giả: Bill Venners
New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.6
 
Java virtual machine
Tác giả: Jon Meyer
Sebastopol CA: OReilly, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.133
 
Programming for the Java virtual machine
Tác giả: Joshua Engel
Reading Mass: AddisonWesley, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.6
 
Java programming
Tác giả: Joyce Farrell
Australia United States: Cengage, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2762
 
The Java Native interface : programmer's guide and specification
Tác giả: Sheng Liang
Reading Mass: AddisonWesley, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
De eerste Moslimse vorstendommen op Java : studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw
Tác giả: Hermanus Johannes de Graaf
sGravenhage: M Nijhoff, 1974
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 995.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục