Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Web 2.0 Architectures
Tác giả: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Web 2.0 heroes : Interviews with 21 Web 2.0 influencers
Tác giả: Bradley Jones
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.33
 
How to do everything with Web 2.0 mashups
Tác giả: Jesse Feiler
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2768
 
Pro Web 2.0 mashups [electronic resource] : remixing data and Web services
Tác giả: Raymond Yee
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Marketing libraries in a Web 2.0 world
Tác giả: Réj Savard, Gupta
Xuất bản: Berlin New York: De Gruyter Saur, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.042
 
Web 2.0 mashups and niche aggregators [electronic resource]
Tác giả: Martin Kelley
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
Pro Web 2.0 application development with GWT [electronic resource]
Tác giả: Jeff Dwyer, Massimo Nardone
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Chapter Resisting a Total Loss of Digital Heritage Web 2.0 - Archiving & Bridging Thesaurus for Media Art Histories
Tác giả: Oliver Grau
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  701
 
ASP.NET 2.0 for dummies
Tác giả: Bill Hatfield
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Beginning ASP.NET 2.0 and databases
Tác giả: John Kauffman, Bradley Millington
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục