The definitive guide to SugarCRM [electronic resource] : better business applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew Heitzenroder, Collin Lee, John Mertic, Roger Smith

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67004

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH