Date on Database : Writings 2000-2006

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. J Date

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 159059746X

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: [kđ] : APRESS ACADEMIC, 2006

Mô tả vật lý: 568 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17819

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH