Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 646 kết quả
Database management systems
Tác giả: Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Modern database management
Tác giả: Jeffrey A Hoffer, V Ramesh, Heikki Topi
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Fundamentals of database management systems
Tác giả: Mark L Gillenson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database systems : design, implementation, and management
Tác giả: Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob
Xuất bản: Australia United States: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database systems : design, implementation, and management
Tác giả: Peter Rob, Carlos Coronel
Xuất bản: Boston Mass: ThomsonCourse Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Multimedia database management systems
Tác giả: Guojun Lu
Xuất bản: Boston: Artech House, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Microsoft SQL server 2008 management and administration
Tác giả: Ross Mistry
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Large scale and big data : processing and management
Tác giả: Mohamed Medhat Gaber, Sherif Sakr
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Distributed database management systems : a practical approach
Tác giả: Saeed Rahimi, Frank S Haug
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.758
 
Spatial data management
Tác giả: Nikos Mamoulis
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục