Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Advanced Database Technology and Design
Tác giả: Mario Piattini, Díaz Oscar
Xuất bản: Boston: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Beginning database design
Tác giả: Gavin Powell
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Beginning database design
Tác giả: Gavin Powell
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database design : know it all
Tác giả: Stephen Buxton
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann PublishersElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Beginning database design
Tác giả: Gavin Powell
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database modeling and design : logical design
Tác giả: Toby Teorey, Sam Lightstone, Tom Nadeau
Xuất bản: Amsterdam Burlington MA: Elsevier Morgan Kaufmann, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Database systems : design, implementation, and management
Tác giả: Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob
Xuất bản: Australia United States: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database systems : design, implementation, and management
Tác giả: Peter Rob, Carlos Coronel
Xuất bản: Boston Mass: ThomsonCourse Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Database Design and Development : An Essential guide for it professionals
Tác giả: Paulraj Ponniah
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Semistructured database design
Tác giả: Ling Tok Wang, Lee Mong Li
Xuất bản: : Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục